Author: Fairuz Ayu
•03:26
     Ekoran kepada peperangan al-Fujjar, telah diadakan satu perjanjian di dalam bulan Zulkaedah, iaitu dalam bulan Haram, padanya dijemput qabilah-qabilah Quraisy seperti Banu Hashim, Abu Abdul Mutalib, Asad bin Abdul al-Uzza, Zuhrah bin Kilab, Taiyim bin Murrah. Kesemua mereka berlaimpul di kediaman Abdullah bin Jadaan al-Taiyimi kerana faktor kedudukan yang disanjung dan juga faktor umur. Memandangkan beliau tertua di antara semua, di dalam perjanjian ini semua mereka bersetuju dan berjanji untuk tidak membiarkan seorang pun yang dizalimi sama ada ia orang Mekah atau orang lain melainkan mereka akan bersama orang yang dizalimi tersebut. Mereka akan menuntut pertanggungjawaban terhadap orang yang menzaliminya sehinggalah ia mengembalikan apa yang dizaliminya. Perjanjian ini disaksikan oleh Rasulullah SAW. Baginda pernah bersabda, (selepas baginda menjadi rasul): Aku menyaksikan satu perjanjian di rumah Abdullah bin Jad’an. Perjanjian ini sangat aku sukai lebih daripada memilki unta yang merah. Kalaulah diajak mengadakan perjanjian itu semasa Islam nescaya aku akan sahutinya.

     Perjanjian ini menafikan semangat kefanatikan Jahiliah yang biasanya dimarakkan oleh perasaan asabiah kebangsaan atau perkabilahan, dikatakan bahawa dorongan yang mengarahkan kepada termeterainya perjanjian ini, ialah lantaran seorang lelaki dari Zubaid memasuki Kota Makkah dengan barangan perniagaannya, barangan itu telah dibeli oleh al-As ibnu Wail al-Sahmi, namun harganya tidak diselesaikan. Sebagai tindakbalas darinya, beliau telah meminta pertolongan dari sekutunya Abdul al-Dar, Makhzum, Jumah, 'Adi, malangnya pihak sekutunya tidak memenuhi permintaannya itu, untuk selanjutnya beliau mendaki bukit Abi Qubis dengan menyuarakan peri penganiayaan terhadapnya, disuarakan di dalam madah syairnya, al-Zubair bin Abdul Mutalib bangun bertindak dengan katanya: Apa cerita ini semua membisu belaka? Dengan itu mereka yang telah mengikat janji al-fudhul tadi menyokongnya, mereka semua segera menemui al-A'as bin Wail dan mengambil barangan lelaki Zubaid tadi dan dipulangkan kepadanya, setelah mereka memeterai perjanjian al-Fudhul itu.
|
This entry was posted on 03:26 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments: